วัตถุประสงค์


เว็บไซต์ Single Sign On ใช้สำหรับการลงทะเบียนและขอใบรับรอง ใบอนุญาต นำเข้า-ส่งออก นำผ่านพืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดต่อเจ้าหน้าที่